NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 03-10-2023
03-10-2023 39 TRÚNG SVIP SL: 39X2
02-10-2023 69 TRÚNG SVIP SL: 69X2
01-10-2023 33 TRÚNG SVIP SL: 33X3
30-09-2023 79 TRÚNG SVIP SL: 79X2
29-09-2023 33 TRÚNG SVIP SL: 33X2
28-09-2023 78 TRÚNG SVIP SL: 78X2
27-09-2023 21 TRÚNG SVIP SL: 21X2
26-09-2023 03 TRÚNG SVIP SL: 03X3
25-09-2023 05 TRÚNG SVIP SL: 05X3
24-09-2023 05 TRÚNG SVIP SL: 05X2
23-09-2023 75 TRÚNG SVIP SL: 75X2
22-09-2023 07 TRÚNG SVIP SL: 07X2
21-09-2023 94 TRÚNG SVIP SL: 94X2
20-09-2023 34 TRÚNG SVIP SL: 34X2