NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 30-09-2022
29-09-2022 82 TRÚNG SVIP SL: 82X2
28-09-2022 88 TRÚNG SVIP SL: 88X2
27-09-2022 48 TRÚNG SVIP SL: 48X2
26-09-2022 87 TRÚNG SVIP SL: 87X2
25-09-2022 34 TRÚNG SVIP SL: 34X2
24-09-2022 68 TRÚNG SVIP SL: 68X2
23-09-2022 53 TRÚNG SVIP SL: 53X2
22-09-2022 19 TRÚNG SVIP SL: 19X2
21-09-2022 43 TRÚNG SVIP SL: 43X2
20-09-2022 08 TRÚNG SVIP SL: 08X2
19-09-2022 08 TRÚNG SVIP SL: 08X2
18-09-2022 07 TRÚNG SVIP SL: 07X2
17-09-2022 72 TRÚNG SVIP SL: 72X2
16-09-2022 47 TRÚNG SVIP SL: 47X2