NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-06-2024
14-06-2024 87 TRÚNG SVIP ĐỀ: 87
13-06-2024 26 TRÚNG SVIP ĐỀ: 26
12-06-2024 85 TRƯỢT
11-06-2024 09 TRÚNG SVIP ĐỀ: 09
10-06-2024 65 TRÚNG SVIP ĐỀ: 65
09-06-2024 46 TRƯỢT
08-06-2024 33 TRÚNG SVIP ĐỀ: 33
07-06-2024 61 TRÚNG LÔ: 61X2
06-06-2024 88 TRÚNG SVIP ĐỀ: 88
05-06-2024 56 TRÚNG SVIP ĐỀ: 56
04-06-2024 27 TRÚNG SVIP ĐỀ: 27
03-06-2024 24 TRÚNG SVIP ĐỀ: 24
02-06-2024 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70
01-06-2024 32 TRƯỢT