NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 30-09-2022
29-09-2022 29 TRÚNG SVIP ĐỀ: 29
28-09-2022 46 TRÚNG SVIP ĐỀ: 46
27-09-2022 90 TRÚNG SVIP ĐỀ: 90
26-09-2022 12 TRÚNG SVIP ĐỀ: 12
25-09-2022 09 TRÚNG SVIP ĐỀ: 09
24-09-2022 53 TRƯỢT
23-09-2022 37 TRƯỢT
22-09-2022 87 TRƯỢT
21-09-2022 33 TRƯỢT
20-09-2022 21 TRÚNG SVIP ĐỀ: 21
19-09-2022 98 TRÚNG SVIP ĐỀ: 98
18-09-2022 94 TRÚNG SVIP ĐỀ: 94X2
17-09-2022 90 TRÚNG SVIP ĐỀ: 90
16-09-2022 25 TRƯỢT