NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-01-2022
16-01-2022 31 TRÚNG SVIP ĐỀ: 31
15-01-2022 33 TRƯỢT
14-01-2022 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19
13-01-2022 37 TRÚNG LÔ: 37
12-01-2022 03 TRÚNG SVIP ĐỀ: 03
11-01-2022 36 TRƯỢT
10-01-2022 45 TRÚNG SVIP ĐỀ: 45
09-01-2022 92 TRƯỢT
08-01-2022 69 TRÚNG SVIP ĐỀ: 69
07-01-2022 57 TRÚNG SVIP ĐỀ: 57
06-01-2022 37 TRÚNG SVIP ĐỀ: 37
05-01-2022 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19
04-01-2022 30 TRÚNG SVIP ĐỀ: 30
03-01-2022 61 TRÚNG SVIP ĐỀ: 61