NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 30-09-2022
29-09-2022 69 TRÚNG SVIP BT: 69
28-09-2022 69 TRÚNG SVIP BT: 69
27-09-2022 02 TRÚNG SVIP BT: 02
26-09-2022 84 TRÚNG SVIP BT: 84
25-09-2022 27 TRÚNG SVIP BT: 27
24-09-2022 68 TRÚNG SVIP BT: 68X2
23-09-2022 60 TRÚNG SVIP BT: 60
22-09-2022 01 TRÚNG SVIP BT: 01
21-09-2022 67 TRÚNG SVIP BT: 67
20-09-2022 21 TRÚNG SVIP BT: 21
19-09-2022 94 TRÚNG SVIP BT: 94
18-09-2022 87 TRÚNG SVIP BT: 87
17-09-2022 84 TRÚNG SVIP BT: 84
16-09-2022 84 TRÚNG SVIP BT: 84