NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-06-2024
14-06-2024 50 TRÚNG SVIP BT: 50
13-06-2024 35 TRÚNG SVIP BT: 35
12-06-2024 46 TRÚNG SVIP BT: 46
11-06-2024 52 TRÚNG SVIP BT: 52
10-06-2024 09 TRÚNG SVIP BT: 09
09-06-2024 69 TRƯỢT
08-06-2024 16 TRƯỢT
07-06-2024 96 TRÚNG SVIP BT: 96
06-06-2024 59 TRÚNG SVIP BT: 59
05-06-2024 68 TRÚNG SVIP BT: 68
04-06-2024 46 TRÚNG SVIP BT: 46
03-06-2024 24 TRÚNG SVIP BT: 24
02-06-2024 72 TRÚNG SVIP BT: 72
01-06-2024 40 TRÚNG SVIP BT: 40