NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-01-2022
16-01-2022 02 TRÚNG SVIP BT: 02
15-01-2022 72 TRÚNG SVIP BT: 72
14-01-2022 04 TRÚNG SVIP BT: 04
13-01-2022 56 TRÚNG SVIP BT: 56
12-01-2022 69 TRÚNG SVIP BT: 69
11-01-2022 61 TRÚNG SVIP BT: 61
10-01-2022 45 TRÚNG SVIP BT: 45
09-01-2022 38 TRÚNG SVIP BT: 38
08-01-2022 28 TRÚNG SVIP BT: 28X2
07-01-2022 18 TRÚNG SVIP BT: 18
06-01-2022 72 TRÚNG SVIP BT: 72
05-01-2022 39 TRÚNG SVIP BT: 39
04-01-2022 46 TRÚNG SVIP BT: 46X2
03-01-2022 99 TRÚNG SVIP BT: 99