NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-01-2022
16-01-2022 431 TRÚNG SVIP 3C: 431
15-01-2022 222 TRÚNG SVIP 3C: 222
14-01-2022 319 TRƯỢT
13-01-2022 738 TRƯỢT
12-01-2022 903 TRÚNG SVIP 3C: 903
11-01-2022 527 TRƯỢT
10-01-2022 845 TRÚNG SVIP 3C: 845
09-01-2022 093 TRÚNG SVIP 3C: 093
08-01-2022 969 TRÚNG SVIP 3C: 969
07-01-2022 757 TRƯỢT
06-01-2022 437 TRÚNG SVIP 3C: 437
05-01-2022 619 TRÚNG SVIP 3C: 619
04-01-2022 430 TRƯỢT
03-01-2022 061 TRÚNG SVIP 3C: 061