NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 30-09-2022
29-09-2022 129 TRÚNG SVIP 3C: 129
28-09-2022 946 TRÚNG SVIP 3C: 946
27-09-2022 390 TRÚNG SVIP 3C: 390
26-09-2022 812 TRƯỢT
25-09-2022 609 TRƯỢT
24-09-2022 154 TRÚNG SVIP 3C: 154
23-09-2022 536 TRƯỢT
22-09-2022 877 TRƯỢT
21-09-2022 823 TRÚNG SVIP 3C: 823
20-09-2022 321 TRƯỢT
19-09-2022 198 TRÚNG SVIP 3C: 198
18-09-2022 894 TRÚNG SVIP 3C: 894
17-09-2022 890 TRÚNG SVIP 3C: 890
16-09-2022 715 TRÚNG SVIP 3C: 715