NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 30-09-2022
29-09-2022 72 | 26 86 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 26 86X2
28-09-2022 98 | 42 79 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 42
27-09-2022 48 | 84 92 TRÚNG SL: 48X2 | TRÚNG XIÊN 2: 84 92
26-09-2022 86 | 01 05 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 01 05
25-09-2022 24 | 89 67 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 89 67
24-09-2022 69 | 38 86 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 38 86X3
23-09-2022 54 | 48 97 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 48
22-09-2022 19 | 39 50 TRÚNG SL: 19X2 | TRÚNG LÔ: 39
21-09-2022 43 | 43 33 TRÚNG SL: 43X2 | TRÚNG LÔ: 43X2
20-09-2022 09 | 21 30 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 21
19-09-2022 07 | 39 50 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 39X2 50
18-09-2022 07 | 42 00 TRÚNG SL: 07X2 | TRÚNG XIÊN 2: 42 00
17-09-2022 72 | 49 50 TRÚNG SL: 72X2 | TRÚNG XIÊN 2: 49 50
16-09-2022 57 | 14 16 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 14 16