NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-06-2024
14-06-2024 44 | 45 09 TRÚNG SL: 44 | TRÚNG XIÊN 2: 45X2 09
13-06-2024 01 | 91 34 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 91
12-06-2024 53 | 42 46 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 46
11-06-2024 63 | 07 64 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 07 64
10-06-2024 36 | 96 90 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 96 90
09-06-2024 42 | 20 01 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 20 01
08-06-2024 87 | 77 58 TRÚNG SL: 87X2 | TRÚNG LÔ: 58
07-06-2024 62 | 42 19 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 42 19
06-06-2024 07 | 20 28 TRÚNG SL: 07X2 | TRÚNG XIÊN 2: 20 28
05-06-2024 88 | 49 21 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 21X2
04-06-2024 08 | 41 90 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 41
03-06-2024 24 | 09 79 TRÚNG SL: 24 | TRÚNG XIÊN 2: 09 79
02-06-2024 37 | 94 66 TRÚNG SL: 37 | TRÚNG XIÊN 2: 94 66
01-06-2024 09 | 49 30 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 49 30