NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-01-2022
16-01-2022 17 | 13 02 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 13 02
15-01-2022 86 | 23 46 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 23 46
14-01-2022 29 | 19 66 TRÚNG SL: 29X2 | TRÚNG LÔ: 19
13-01-2022 28 | 94 19 TRÚNG SL: 28X2 | TRƯỢT
12-01-2022 82 | 04 56 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 56
11-01-2022 53 | 36 52 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 52X3
10-01-2022 73 | 45 38 TRÚNG SL: 73X2 | TRÚNG LÔ: 45
09-01-2022 85 | 86 36 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 86X2 36
08-01-2022 28 | 46 27 TRÚNG SL: 28X2 | TRÚNG LÔ: 27
07-01-2022 65 | 04 01 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 04 01
06-01-2022 00 | 35 67 TRÚNG SL: 00X2 | TRÚNG LÔ: 35
05-01-2022 98 | 26 60 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 60
04-01-2022 56 | 05 07 TRÚNG SL: 56 | TRÚNG XIÊN 2: 05 07
03-01-2022 34 | 38 02 TRÚNG SL: 34X2 | TRÚNG XIÊN 2: 38 02