NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 30-09-2022
29-09-2022 28 | 82 TRÚNG LÔ: 28 | TRÚNG SL: 82X2
28-09-2022 46 | 87 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRƯỢT
27-09-2022 91 | 58 TRƯỢT | TRƯỢT
26-09-2022 22 | 87 TRƯỢT | TRÚNG SL: 87X2
25-09-2022 08 | 33 TRƯỢT | TRÚNG SL: 33
24-09-2022 55 | 78 TRƯỢT | TRÚNG SL: 78
23-09-2022 46 | 53 TRÚNG LÔ: 46 | TRÚNG SL: 53X2
22-09-2022 77 | 19 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRÚNG SL: 19X2
21-09-2022 24 | 33 TRƯỢT | TRƯỢT
20-09-2022 21 | 09 TRÚNG ĐỀ: 21 | TRƯỢT
19-09-2022 98 | 07 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRƯỢT
18-09-2022 94 | 07 TRÚNG ĐỀ: 94X2 | TRÚNG SL: 07X2
17-09-2022 80 | 72 TRƯỢT | TRÚNG SL: 72X2
16-09-2022 14 | 46 TRÚNG LÔ: 14 | TRƯỢT