NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-01-2022
16-01-2022 31 | 18 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG SL: 18X2
15-01-2022 21 | 77 TRƯỢT | TRÚNG SL: 77
14-01-2022 19 | 28 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRƯỢT
13-01-2022 38 | 27 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRƯỢT
12-01-2022 02 | 92 TRƯỢT | TRÚNG SL: 92X2
11-01-2022 27 | 51 TRÚNG ĐỀ: 27 | TRƯỢT
10-01-2022 45 | 54 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRÚNG SL: 54
09-01-2022 83 | 75 TRƯỢT | TRƯỢT
08-01-2022 79 | 18 TRƯỢT | TRƯỢT
07-01-2022 57 | 64 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG SL: 64X2
06-01-2022 47 | 00 TRƯỢT | TRÚNG SL: 00X2
05-01-2022 19 | 98 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRƯỢT
04-01-2022 20 | 46 TRÚNG LÔ: 20 | TRÚNG SL: 46X2
03-01-2022 61 | 44 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRƯỢT