NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 30-09-2022
29-09-2022 29 | 48 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG BT: 48
28-09-2022 46 | 36 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG BT: 36
27-09-2022 90 | 71 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG BT: 71
26-09-2022 13 | 62 TRÚNG LÔ: 13 | TRÚNG BT: 62
25-09-2022 09 | 16 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG BT: 16
24-09-2022 54 | 37 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT
23-09-2022 36 | 00 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG BT: 00
22-09-2022 76 | 78 TRƯỢT | TRÚNG BT: 78
21-09-2022 22 | 01 TRƯỢT | TRÚNG BT: 01
20-09-2022 21 | 56 TRÚNG ĐỀ: 21 | TRÚNG BT: 56
19-09-2022 98 | 85 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRÚNG BT: 85
18-09-2022 94 | 74 TRÚNG ĐỀ: 94X2 | TRÚNG BT: 74
17-09-2022 80 | 42 TRƯỢT | TRÚNG BT: 42
16-09-2022 16 | 74 TRÚNG LÔ: 16 | TRƯỢT