NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-01-2022
16-01-2022 31 | 22 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG BT: 22
15-01-2022 12 | 44 TRƯỢT | TRÚNG BT: 44X2
14-01-2022 29 | 78 TRÚNG LÔ: 29X2 | TRÚNG BT: 78
13-01-2022 38 | 51 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG BT: 51
12-01-2022 03 | 55 TRÚNG ĐỀ: 03 | TRÚNG BT: 55
11-01-2022 27 | 09 TRÚNG ĐỀ: 27 | TRÚNG BT: 09
10-01-2022 35 | 53 TRÚNG LÔ: 35 | TRƯỢT
09-01-2022 93 | 18 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRƯỢT
08-01-2022 58 | 29 TRƯỢT | TRÚNG BT: 29
07-01-2022 57 | 30 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG BT: 30
06-01-2022 48 | 78 TRƯỢT | TRÚNG BT: 78
05-01-2022 29 | 30 TRƯỢT | TRÚNG BT: 30
04-01-2022 30 | 30 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG BT: 30
03-01-2022 61 | 21 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRÚNG BT: 21