NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 30-09-2022
29-09-2022 29 | 129 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG 3C: 129
28-09-2022 46 | 946 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG 3C: 946
27-09-2022 90 | 380 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRƯỢT
26-09-2022 12 | 711 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRƯỢT
25-09-2022 09 | 509 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG 3C: 509
24-09-2022 54 | 153 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT
23-09-2022 36 | 426 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRƯỢT
22-09-2022 78 | 777 TRÚNG LÔ: 78 | TRÚNG 3C: 777
21-09-2022 24 | 824 TRƯỢT | TRƯỢT
20-09-2022 10 | 221 TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG 3C: 221
19-09-2022 98 | 188 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRƯỢT
18-09-2022 94 | 893 TRÚNG ĐỀ: 94X2 | TRƯỢT
17-09-2022 90 | 891 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRƯỢT
16-09-2022 25 | 716 TRƯỢT | TRƯỢT