NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-01-2022
16-01-2022 3-1 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 1
15-01-2022 2-4 TRÚNG ĐẦU: 2
14-01-2022 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1
13-01-2022 2-7 TRƯỢT
12-01-2022 0-1 TRÚNG ĐẦU: 0
11-01-2022 0-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
10-01-2022 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4
09-01-2022 9-1 TRÚNG ĐẦU: 9
08-01-2022 6-8 TRÚNG ĐẦU: 6
07-01-2022 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
06-01-2022 3-7 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 7
05-01-2022 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
04-01-2022 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
03-01-2022 4-1 TRÚNG ĐUÔI: 1