NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ sáu, 30-09-2022
29-09-2022 2-8 TRÚNG ĐẦU: 2
28-09-2022 4-5 TRÚNG ĐẦU: 4
27-09-2022 9-0 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 0
26-09-2022 1-2 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 2
25-09-2022 0-7 TRÚNG ĐẦU: 0
24-09-2022 5-6 TRÚNG ĐẦU: 5
23-09-2022 3-6 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6
22-09-2022 7-6 TRÚNG ĐẦU: 7
21-09-2022 2-3 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 3
20-09-2022 2-0 TRÚNG ĐẦU: 2
19-09-2022 9-8 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 8
18-09-2022 9-4 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 4
17-09-2022 8-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-09-2022 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1